Λογιστικές & Φορολογικές υπηρεσίες

  • Συστάσεις, μετατροπές, συγχωνεύσεις, διακοπές- λύσεις Ατομικών επιχειρήσεων και εταιρειών
  • Λογιστική και Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών όλων των νομικών μορφών (Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), κάλυψη και διεκπεραίωση των φορολογικών υποχρεώσεων (δήλωση Φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π.Α., Λοιποί παρακρατούμενοι φόροι, Συγκεντρωτικές καταστάσεις, VIES, Intrastat κλπ)
  • Οργάνωση, επίβλεψη και εποπτεία λογιστηρίων
  • Αναλυτική ενημέρωση για την πορεία της Επιχείρησης και των Οικονομικών αποτελεσμάτων
  • Φορολογικός σχεδιασμός
  • Άσκηση ενδικοφανών προσφυγών στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών φυσικών και νομικών προσώπων
  • Άσκηση προσφυγών στα Διοικητικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια