Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

  • Παρακολούθηση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων με σκοπό την βελτιστοποίηση αυτών και έγκαιρη πρόβλεψη του τελικού Αποτελέσματος
  • Εκπόνηση επενδυτικών σχεδίων για ένταξη σε όλα τα επενδυτικά προγράμματα (ΕΣΠΑ κλπ.)
  • Συμβουλευτική σε θέματα Επιδοτήσεων – Επιχορηγήσεων, άμεση ενημέρωση για κάθε νέο πρόγραμμα που άπτεται των αναγκών και δραστηριοτήτων κάθε επιχείρησης καθώς και εκπόνηση μελέτης από εξειδικευμένους συνεργάτες
  • Οικονομική Μελέτη για χορήγηση κεφαλαίων από Πιστωτικά Ιδρύματα
  • Παροχή Νομικών Υπηρεσιών από εξειδικευμένους Νομικούς Συμβούλους