Εργατικά-Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

  • Υπολογισμός μισθοδοσίας και άμεση ενημέρωση για το κόστος της επιχείρησης
  • Υποβολή όλων των απαιτούμενων εγγράφων στον ασφαλιστικό φορέα, στο ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ (αναγγελίες πρόσληψης, απόλυσης και αποχώρησης, Πίνακες Προσωπικού, ΑΠΔ κλπ.)
  • Επενδυτικά προγράμματα επιδοτήσεως προσωπικού και άμεση ενημέρωση για κάθε νέο πρόγραμμα που αφορά την κάθε επιχείρηση
  • Διεκπεραίωση των απαιτούμενων ενεργειών για την υπαγωγή σε πρόγραμμα επιδοτήσεως εργαζομένων